امروز، چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های پیتر دراکر
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

زمان کمیاب ترین منبع است و تا زمانی که مدیریت نشود هیچ چیز دیگری را نمی توان مدیریت کرد.