امروز، چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

چرا مشتریان شاکی ارزشمندند؟
۱۳۹۷/۱۰/۲۱

بیشتر مشتریان تلاشی برای برقراری تماس با شما و رفع مشکلشان نمی کنند انها سکوت میکنند اما دیگر چیزی هم از شما نمیخرند.