امروز، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

فرم ثبت نام دوره ها
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=filelib&act=view&id=6
دریافت فرم اطلاعات جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=filelib&id=5
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO9001:2008
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=46-22
آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=43-22
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=44-22
مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=45-22